Chú ý !
Phải đăng nhập mới có thể đăng tin.
Giới hạn dung lượng hình ảnh upload là 4 MB mỗi hình .
Tối đa chỉ được đăng 4 hình ảnh.
Khung nội dung không được đăng hình ảnh.
Tất cả thẻ HTML sẽ bị vô hiệu khi đưa vào hệ thống .

đ
Xem tất cả